2015-07-25

Zadania MOPS Bytów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie realizuje zadania umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.

 

MOPS w Bytowie działa na podstawie:

 1. Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
 2. Regulaminu Organizacyjnego
 3. Aktów prawnych wydanych przez:
 • Radę Miasta
 • Burmistrza Bytowa
 • Kierownika Ośrodka

MOPS realizuje zadania wynikające z wielu aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 12 marca 2009 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2004 nr 14 poz. 114)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. 2008 nr 223 poz. 1458)
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255)
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378)
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230)
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz.873)
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i o archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 183)
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U 2011 nr 149 poz. 887)
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)

oraz innych.

Zadania realizowane przez MOPS finansowane są ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa.

 

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności,
 • przyznawanie pomocy w naturze,
 • inne zadania z akresu pomocy społecznej.

Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej.

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o systemie oświaty.